Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników konkursu „ŚWIĘTA BEZ POŚPIECHU” przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator – ASPE Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000102235, tel.: 61 843 68 10.
 3. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie adresu e-mail.
 4. Dodatkowo Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Laureatów Konkursu w następującym zakresie:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. data urodzenia,
  4. adres korespondencyjny,
  5. numer telefonu.
 5. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe osób składających reklamacje w następującym zakresie:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
 6. Dane osobowe podawane w konkursie będą przetwarzane:
  1. w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursie, w tym w szczególności w celu wyłonienia laureatów i wydania nagród (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania i przeprowadzenia konkursu, w którym uczestnik bierze udział zgodnie z regulaminem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  3. w przypadku laureatów – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją konkursu (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w konkursie; uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie uczestnika z udziału w konkursie, w tym pozbawienie prawa do nagrody.
 8. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez okres trwania konkursu (w tym postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z konkursu, a w zakresie danych osobowych laureatów także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.
 9. Uczestnik ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na adres e-mail: sbp@aspe.pl, telefonicznie pod numer 608 410 713 lub pisząc listownie na adres Aspe sp. z o. o., ul. Podolska 1, 60-615 Poznań.
 10. Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji konkursu oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez organizatora podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, prawnicze, księgowe.
 11. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe w konkursie nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 13. Dane osobowe w konkursie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Polityka plików Cookie

Właścicielem niniejszej strony internetowej pod adresem: swietabezpospiechu.pl jest ASPE Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań – organizator konkursu pod nazwą „ŚWIĘTA BEZ POŚPIECHU” (dalej: „Organizator”).

Niniejsza strona internetowa ma na celu przekazanie jej użytkownikom („Użytkownik”) informacji na temat wskazanego powyżej konkursu.

Pliki cookie to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania niniejszej strony. Pliki cookie pomagają analizować odwiedzających strony internetowe i powiadamiają ich administratorów, gdy są one odwiedzane. Pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym automatyczne rozpoznanie użytkownika. Aplikacja strony internetowej może dzięki nim dostosować swoje reakcje do potrzeb i preferencji użytkownika, zbierając i zapamiętując informacje o dokonywanych przez niego wyborach. Organizator nie korzysta z plików cookie, aby zbierać informacje, które pozwalają określić tożsamość Użytkownika.

Organizator może używać cookies do rozpoznania Użytkowników (w szczególności ich wieku) oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania przez nich z niniejszej strony. Organizator nie używa cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail.

W jaki sposób kontrolować i usuwać pliki cookie

Użytkownik może usuwać pliki cookie – pliki te przechowywane są na twardym dysku lub w wyszukiwarce internetowej. Aby ograniczyć lub zablokować pliki cookie umieszczane przez Organizatora czy też jakąkolwiek inną stronę internetową lub aby otrzymywać powiadomienia o umieszczanych plikach cookie lub całkowicie zrezygnować z ich przyjmowania, należy dokonać odpowiednich ustawień wyszukiwarki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy skorzystać z funkcji „Pomocy” w wyszukiwarce. Należy również pamiętać, że odmowa przyjęcia plików cookie może uniemożliwić korzystanie z pewnych możliwości, jakie oferuje niniejsza strona internetowa.

Menu